Amiodaron

Vad är Amiodaron?
Amiodaron är en typ av läkemedel (kallas en antiarytmiska) som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm såsom förmaksflimmer och ventrikulär takykardi som är mer vanligt hos individer med strukturella hjärtsjukdomar t.ex. genomgången hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.

Amiodaron fungerar genom att reglera nervimpulser i hjärtat och ges huvudsakligen till patienter som inte svarat på andra antiarytmiska läkemedel.